Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

owczuh
9051 b020 500
owczuh
Chciałem zabrać ją w podróż na Księżyc, wszystko bym dla niej zrobił, a tak naprawdę powinienem był stanąć z nią mocno na Ziemi.
— Mathias Malzieu Mechanizm serca

April 29 2017

owczuh
5752 414b

April 24 2017

owczuh
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaweruskowa weruskowa
owczuh
7758 917b
owczuh

April 07 2017

owczuh
8503 1192
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaehh ehh
owczuh
1742 6570
i think that there is nothing better than good coffee

March 22 2017

owczuh
1825 8d05
Reposted fromdailylife dailylife viazupkaaa zupkaaa
owczuh
owczuh
9252 d4f4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
owczuh
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viairmelin irmelin
owczuh

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianowaczi nowaczi
owczuh
7217 cc99 500
owczuh
owczuh
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustfeel justfeel
owczuh
7675 d358
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viairmelin irmelin
owczuh
2416 ed37
Reposted fromwitamwitam witamwitam vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl